Konspekt zajęć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielgomłynach

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy V szkoły podstawowej. Grupa osób 14.

Czas trwania zajęć 2 do 3 godzin zegarowych.

Miejsce przeprowadzenia zajęć :Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach.

Cel główny;

Uświadomienie dzieciom, że przyroda to nasz dom i należy o nią dbać.

Cele szczegółowe;

 • zapoznanie dzieci z pojęciami ekologicznymi
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbania o przyrodę na co dzień
 • zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne poprzez wykształcenie codziennych nawyków proekologicznych
 • promowanie zachowań proekologicznych w środowisku lokalnym

Metody pracy;

 • wykład
 • burza mózgów
 • pogadanka, dyskusja

Formy pracy;

 • grupowa
 • indywidualna

Środki dydaktyczne;

 • książka W. Chotomskiej
 • bawełniane torby ekologiczne
 • farby akrylowe, pędzle
 • karton, marker
 • płyta z utworem M. Grechuty

Przebieg zajęć;

Powitanie dzieci. Podziękowanie dzieciom i wychowawcy za udział w lekcji bibliotecznej promującej zachowania wspierające ekologię pt. ,,Środowisko naturalne- nasz dom”. Zapoznanie dzieci z przebiegiem zajęć.

Odczytanie wiersza W. Chotomskiej ,,Motyle”, który ma być inspiracją do dyskusji na temat naszego środowiska naturalnego. Po przeczytaniu wiersza następuje dyskusja, jak mamy dbać o nasze środowisko. Następnie bibliotekarz odczytuje z encyklopedii pojęcia związane z ekologią i wspólnie zostaną one przypomniane i utrwalone.

Dla relaksu i rozluźnienia przed następną częścią zajęć włączona zostaje płyta z utworem M. Grechuty ,,Natura”, przy której dzieci wykonują spontanicznie ruchy.

Następnie bibliotekarz rozdaje torby ekologiczne, farby i prosi o zaprojektowanie hasła lub obrazu promującego zachowanie proekologiczne. Co zdaniem dzieci jest najważniejsze w dbałości o nasze środowisko.

Po wykonaniu każdy z uczestników prezentuje i omawia swoją pracę.

Wszystkie dzieci wspólnie na dużym bloku tworzą kodeks mieszkańca Ziemi, który wie jak dbać o środowisko.

Podsumowanie zajęć:

Na zakończenie krótkie podsumowanie dzisiejszych zajęć oraz rozwiązanie testu o tematyce ekologicznej. Bibliotekarz zwraca się z prośbą do dzieci o przekazanie zaprojektowanej torby najbliższej osobie  w celu zachęcenia jej o dbanie o dobro wspólne- środowisko