„Opowieści z zielonego parku” K. Wychowaniec – bajka kamishibai.

Czas realizacji: 90 min.

Cel główny: Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury (tekst literacki/obraz), czyta teksty literackie odpowiadające jego rozwojowi emocjonalnemu oraz społecznemu, jest wrażliwy na piękno natury, czuje się odpowiedzialny za otaczające go zwierzęta, dostrzega konieczność ochrony przyrody.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zapoznaje się z teatrzykiem kamishibai (uwrażliwiającym na piękno natury, uczącym odpowiedzialności za otaczające nas zwierzęta),
 • pracuje z tekstem literackim na temat ochrony roślin i zwierząt,
 • wyraża swoje zdanie i uzasadnia je,
 • współpracuje w grupie,
 • pisze tekst o tematyce ekologicznej, ilustruje go,
 • dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

 

Metody:

 • teatrzyk kamishibai,
 • praca z tekstem,
 • metoda sztafety,
 • praktyka literacka,
 • praca w grupach.

 

Środki dydaktyczne:

 • teatrzyk kamishibai,
 • bajka „Opowieści z zielonego parku” K. Wychowaniec,
 • kartki A3.

 

Przebieg lekcji:

 1. Zapoznanie uczniów z teatrzykiem kamishibai – ekologiczną bajką „Opowieści z zielonego parku” K. Wychowaniec.
 2. Uczniowie wyrażają swoje zdanie na temat omawianego utworu i uzasadniają je. Określają czas i miejsce akcji (bliżej nieokreślone, co podkreśla uniwersalność opowieści, aktualność tematyki) oraz najważniejsze wydarzenia (metoda sztafety).
 3. Na tablicy i w zeszytach powstaje diagram, na którym uczniowie rysują głównego bohatera (musza go najpierw odnaleźć) i wpisują zwierzęta, które mieszkały na drzewie (wg kolejności podanej w tekście).
 4. Następnie uczniowie tworzą tabelę i wpisują do niej cechy/wygląd parku przed i po zachodzących w nim zmianach (ze szczególnym uwzględnienie mieszkających tam zwierząt). Pod tabelką wypisują natomiast działania, które cofnęły zmiany zachodzące w parku (są to zarazem uniwersalne sposoby na ochronę przyrody).
 5. Zwrócenie uwagi przez nauczyciela na ilustracje tekstu, które stają się stopniowo coraz bardziej szare (wraz ze zwiększającym się zanieczyszczeniem środowiska naturalnego).
 6. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa przygotowuje własny tekst o tematyce ekologicznej (z bohaterami ze świata zwierząt), ilustruje go i prezentuje na forum klasy. W zależności od zaangażowania i możliwości klasy może to być również bajka kamishibai – wtedy będzie wystawiana w teatrzyku.

 

Konspekt podesłany przez na konkurs przez Panią A.Kocur